Juridische informatie

Op deze pagina staan de wettelijke bepalingen die gelden voor elke bezoeker van deze website. Wanneer u gebruik maakt van deze website verbindt u zich er onvoorwaardelijk toe deze bepalingen te respecteren. De wettelijke bepalingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd, een regelmatige raadpleging is bijgevolg raadzaam.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Huidige website (hierna “de Website”), toegankelijk via het adres www.fraikin.be is eigendom van Fraikin Belgium Truck Renting SA/NV (hierna “Fraikin Belgium”), naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van € 5.238.600, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 408 678.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te:
Beaulieustraat 10
1830 Machelen
BELGIË

Host: IpsoSenso SAS – 1 rue Saint-Georges – 75009 Paris

De informatie op deze website mag niet als een verkoop- of aankoopvoorstel worden beschouwd. Niet alle producten en diensten die in het kader van de website www.fraikin.be worden voorgesteld, worden in elk land aangeboden. De gebruiker erkent derhalve dat hij uitsluitend op zijn eigen verantwoordelijkheid van deze informatie gebruik maakt. Fraikin is enkel gebonden door een middelenverbintenis met betrekking tot de informatie die de onderneming ter beschikking stelt van de bezoekers van de website www.fraikin.be. Hoewel we alles in het werk stellen om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website te waarborgen, kan Fraikin op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of voor resultaten die als gevolg van het gebruik van deze informatie werden verkregen.

AUTEURSRECHT - COPYRIGHT©

De website van Fraikin is een intellectuele creatie waarvan Fraikin de auteur is in de zin van artikelen L. 111.1 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele Eigendom. De reproductie of voorstelling van alle of sommige elementen van de website is ten strengste verboden.

MERKENRECHT

De handelsnamen, merknamen en onderscheidingstekens die op de website worden weergegeven, zijn merkrechtelijk beschermd.

AANMAKEN VAN LINKS

De website www.fraikin.com stemt in met de aanmaak van een hyperlink die bezoekers verwijst naar zijn inhoud, op voorwaarde dat:

  • geen gebruik wordt gemaakt van ‘deep linking’, m.a.w. dat de pagina’s van de website www.fraikin.be niet ingebed zijn in pagina’s van een andere website, maar wel toegankelijk zijn in een nieuw venster

  • de bron www.fraikin.be wordt vermeld die doorverwijst naar de bedoelde inhoud.

Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden van polemische, pornografische of xenofobe aard of die, in ruimere zin, in strijd zijn met publieke gevoeligheden of de openbare orde.

PERSOONSGEGEVENS

De gebruiker wordt op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens, die via contactformulieren, in het kader van een gepersonaliseerde dienstverlening of andere vragenlijst worden verzameld, automatisch door Fraikin worden verwerkt. De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de leden en diensten van de Fraikin-groep.
Overeenkomstig de Franse wet ‘Informatica en Vrijheden’ van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet van 6 augustus 2004 (artikelen 38 tot 43 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden), kunt u uw recht tot inzage en, in voorkomend geval, uw recht tot aanpassing of verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, uitoefenen, door dit schriftelijk te melden aan Fraikin, Direction de la Communication, Tour Albert 1er – 65 avenue de Colmar – 92507 Rueil-Malmaison Cedex.

NALEVING VAN REGELS EN DEONTOLOGIE

De website www.fraikin.be wordt geëxploiteerd door de onderneming Fraikin waarvan de maatschappelijke zetel in Frankrijk is gevestigd en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Internetgebruikers die de website www.fraikin.be vanuit een ander land dan Frankrijk bezoeken, dienen na te gaan of de toepasselijke wetgeving van dat land correct wordt nageleefd.

vraag Een offerte aan

BE : +32 2 257 17 60

NL : +31 30 711 39 77

LU : +352 26 33 53 1